cPanel'de Veritaban� Olu�turma

Merhaba;

cPanel Kontrol Paneli kullan�larak veritaban� olu�turmak için a�a��daki ad�mlar izlenmelidir:

http://www.siteadresiniz.uzant�s�:2082 adresinden cPanel'e kullan�c� ad� ve �ifreniz ile giri� yap�p, Databases bölümüne gelerek MySQL Databases'a t�klamal�s�n�z. Aç�lan sayfada New Database k�sm�na olu�turaca��n�z veritaban�n�n ismini yaz�p Create Database'e t�klayarak veritaban�n�n olu�turulmas�n� sa�lamal�s�n�z. Aç�lan sayfadan Go Back yaz�s�na t�klayarak bir önceki sayfaya dönecek ve MySQL Users bölümünden Add New User k�sm�na gelerek yeni veritaban� kullan�c�s� ad� ve yeni veritaban� kullan�c�s� �ifresini (�ifreyi do�rulamak amac�yla 2 kutucu�a da yazmal�s�n�z) yaz�p, Create User'a t�klamal�s�n�z. Aç�lan sayfadan yine Go Back ile önceki sayfaya dönüp, Add User to Database bölümünden Add'e bas�p, aç�lan sayfadan All Privileges'e t�klayarak tüm kutucuklar�n i�aretlenmesini sa�lamal� ve son olarak Make Changes'e t�klayarak i�lemi tamamlamal�s�n�z.

  • 135 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?